Temos Archyvai: Istorija

Domas Cesevičius: pusė gyvenimo KGB šešėlyje

1940-ųjų liepą tarp daugiau nei penkių šimtų sovietinių okupantų suimtų nepriklausomos Lietuvos veikėjų atsidūrė ir paskutinysis Tautininkų Sąjungos pirmininkas, žymus ekonomistas Domas Cesevičius. Šiandien prisiminkime jo lagerių ir tremčių kelius bei lemtingus sprendimus, nulėmusius būtent tokį likimą.   Aras Lukšas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Parašykite komentarą

Bomba ministrui: faktai ir versijos

  Liepos 24-ąją sukako 51 metai, kai Prancūzijoje mirė kelių tarpukario Lietuvos vyriausybių premjeras ir ministras Ernestas Galvanauskas. Laimingo atsitiktinumo dėka šis žymus politikas išgyveno 46-metais ilgiau, nei jam skyrė įtūžę oponentai.    Aras Lukšas   Juodą kaip rašalas vėlyvo … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Parašykite komentarą

Justinas Staugaitis – valstybės pamatų klojėjas

  Poryt sukanka 75 metai nuo Vasario 16-osios Akto signataro Justino Staugaičio mirties. Prisiminkime šį dvasininką, pasiekusį ne tik bažnytinės tarnystės, bet ir politikos aukštumų.   Aras Lukšas   1943 metų liepos 8 dieną 13 valandą 50 minučių suskambęs Telšių … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Parašykite komentarą

Lietuvos partizanai: išniekinta atmintis

  Šiandien, atsiliepdami į nuolat kylančius mėginimus apjuodinti pokario laisvės kovų ir jos dalyvių istoriją, prisiminkime ilgus dešimtmečius, per kuriuos sovietinės Lietuvos KGB mėgino kompromituoti Lietuvos partizanus.   Aras Lukšas   Prieš trejetą savaičių LRT televizija pranešė apie stringančius planus … Skaitykite toliau

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Parašykite komentarą

Vytautas Kazimieras Jurevičius: „Ar galėjau užstatyti sąžinę?“

    Dar kartą grįždami prie 1941-ųjų metų vasaros įvykių, prisiminkime Birželio sukilimo eilinį Vytautą Kazimierą Jurevičių ir neeilinį šio kovotojo gyvenimą.   Aras Lukšas   Vytauto Kazimiero Jurevičiaus varo nerasime tarp dažniausiai minimų Birželio sukilimo dalyvių ar Lietuvos laisvės … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Parašykite komentarą

Alfonsas Petrulis – užmirštas signataras

    Vakar sukako 90 metų kai mirė Vasario 16-osios Akto signataras Alfonsas Petrulis. Prisiminkime šio kunigo ir visuomenės veikėjo gyvenimo kelią.   Aras Lukšas   Signataras Alfonsas Petrulis šiandien prisimenamas nedažnai. Kitaip, nei jo jaunesnysis brolis Vytautas – keturių … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Parašykite komentarą

Leonas Prapuolenis – Birželio sukilimo vėliavnešys

  Minėdami Birželio sukilimo 77-ąją sukaktį, prisiminkime vieno iš jo vadų – Lietuvių aktyvistų fronto veikėjo Leono Prapuolenio istoriją.   Aras Lukšas „Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas, laisva ir nepriklausoma Lietuva! Tautiečiai, vokiečių armija raudonuosius grobuonis iš Lietuvos baigia vyti. Lietuvių … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Parašykite komentarą

Ona Šimaitė – tylioji kovotoja už gyvybę

  Šiandien sukanka 123 metai kai gimė Ona Šimaitė, Antrojo pasaulinio karo metais išgelbėjusi nuo žūties dešimtis Vilniaus žydų. Prisiminkime tylų šios pasaulio tautų teisuolės žygdarbį.   Aras Lukšas   Onos Šimaitės vardas Lietuvoje minimas nedažnai. Jį mena tik paminklinė … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Komentarų: 1

Pirmasis tautinis diplomatas

  Ly­giai prieš 62 me­tus, 1951-ųjų lie­pos 26 die­ną, Švei­ca­ri­jo­je mi­rė Lie­tu­vos vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kos vei­kė­jas Juo­zas Gab­rys-Par­šai­tis. Šian­dien pri­si­min­ki­me ryš­kes­nius šios prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mos as­me­ny­bės gy­ve­ni­mo ir veik­los epi­zo­dus. Apie anks­ty­vuo­sius J.Gab­rio-Par­šai­čio gy­ve­ni­mo me­tus ir jo šei­mą ži­nių iš­li­ko ne­daug. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Parašykite komentarą

1940-ųjų inteligentai: naivuoliai ar išdavikai?

1940-ųjų lie­pos 21 die­ną so­vie­ti­nių oku­pan­tų su­for­muo­tas Liau­dies sei­mas nu­ta­rė, kad Lie­tu­va tu­ri tap­ti 13-ąja SSRS res­pub­li­ka. De­ja, nei iki tol, nei vė­liau kraš­to in­te­lek­tua­lai ne­pa­sip­rie­ši­no mū­sų vals­ty­bės lik­vi­da­vi­mui. „1940 me­tų lie­pos 21 die­ną 15 val. 30 mi­nu­čių nu­si­lei­do plie­ni­nė … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija, Uncategorized | Parašykite komentarą